ОТГОВОРНОСТ ЗА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА :

 „ВиК“ ЕООД – Ямбол отговаря   за отвеждането на отпадъчните води от имотите на своите клиенти чрез канализационната мрежа.         

„ВиК“ ЕООД – Ямбол извършва ремонта и поддръжката на уличната канализационна мрежа.

Доброто техническо състояние на канализационните отклонения и ревизионните шахти, като елементи на сградната инсталация е задължение на собствениците и услугите по  поддържането им се извършват от дружеството за сметка на собствениците по действащите към момента цени за услуги на населението.
Помогнете да спрем задръстванията в канализацията

 СГРАДНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ОТКЛОНЕНИЯ  

/Указания  относно поддръжката и експлоатацията на канализационните мрежи , съобр. нормативната  уредба/

Съгласно чл. 6 от Наредба № 4 от 14.09.2004 год . за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи : Услугите В и К се осъществяват чрез :

ал.2) Канализационната система до границата със сградната канализационна инсталация или вътрешната (площадкова, дворна) канализационна мрежа на потребителите .

Чл. 7, ал.2 от Наредба № 4 :Отпадъчните и /или дъждовни води от имотите на потребителите се отвеждат, като сградните канализационни инсталации или вътрешните канализационни мрежи се присъединяват към канализационните системи чрез канализационно отклонение посредством ревизионна шахта или ревизионен отвор – собственост на потребителите.

Според чл. 25 от Наредбата (1): Канализационно отклонение е часта от уличния канал или колектор до ревизионната шахта (собственост на потребителите), която:

  1. При застрояване на отделни урегулирани поземлени имоти е на разстояние най – малко 2 m от уличната регулационна линия или се намира в самата сграда, когато сградата  е на разстояние до 5 метра от  уличната регулационна линия ;

когато сградата е на разстояние над 5 метра – поддържаме от уличната канализация до сградна ревизионна шахта, намираща се на 2 метра от уличната регулационна линия.

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е kanal.-otk.-l.jpg

          когато сградата е на разстояние до 5 метра – поддържаме от уличната канализация до сградна ревизионна шахта, намираща се в сградата.

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е kanal.-otk.-2.jpg
  • При комплексно застрояване е разположена непосредствено след излизането на канализацията от сградата . Не поддържаме тази част от канализацията, която е връзка между РШ и сградата. Дворните РШ също са собственост на потребителите.

                                         

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е kanal.otk_.-3.jpg