КАЧЕСТВО НА ВОДАТА

Качеството на водата в област Ямбол се контролира от химична лаборатория на ВиК-Ямбол по изготвена Мониторингова програма,съгласувана с РЗИ-Ямбол.

  1. Основание за разработване на Програмата:

Програмата е основен ръководен документ за дейността по контрол на качеството на питейните води. Изработена е съобразно изискванията на Регламенти  /ЕО/ №854/2004 г. и №882/2004 г. на Европейския парламент и Наредба №9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

  1. Цел на Програмата:
    1. Да създаде условия за ефективен, всеобхватен, равномерен и планомерен контрол на физическите, химическите, биологичните и радиологични параметри на питейните води по Наредба №9.Създава условия за максимално бързо реагиране на органите за управление и силите при бедствия.
    2. При изготвяне на Програмата са взети под внимание резултатите от 3-5 годишен мониторинг на качеството на питейните води и направените заключения от акредитирана лаборатория за годност на водата за питейни цели.

Осъществяваният до момента постоянен и периодичен мониторинг на питейната вода , показва стабилно състояние на качествата на водата и е в съответствие с показателите за контрол, предвидени в нормативните актове.

  1.  Обхват на мониторинга:

На мониторинг подлежат водите на централно водоснабдените селища. Пунктовете за вземане на проби са съгласувани с РЗИ. В районите водоснабдявани от различни резервоари ,се извършва пробонабиране от най-малко от 2 пункта,съгласно Наредба №9.

 При определяне на минималната честота за вземане на проби в зоните на водоснабдяване, са използвани актуални данни от служба ГРАО /от 15.12. 2021г./за област Ямбол за броя на постоянно живущото население ,свързано с потреблението на питейна вода от водоснабдителна мрежа. Мониторинга за 2022 година по честота и показатели ще се извършва по Приложение №1, разпределени в група А и група Б съгласно приложение № 2 в съответствие с изискванията на Раздел IV. Мониторинг от Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели . Мониторингът по показатели от група  Б обхваща всички показатели с изключение на показателите от група  А . 

В зоните,в които се наблюдава постоянно отклонение на даден показател от МДС се извършва допълнителен мониторинг,като тези показатели са включени в група А от Наредба №9 / 16.03.2001г.

За да се предотврати вторично бактериално замърсяване на вдата се извършва обеззаразяване с хлор-газ и натриев хипохлорит. Във водопроводната мрежа се поддържа концентрация на остатъчен хлор 0,3- 0,4mg/l , каквото  е изискването на Наредба № 9.

През 2021г. са извършени 1667 броя анализи с индикаторно значение, 736 бр.микробиологични анализи, 761бр.химични и 81бр. радиологични анализи.

В големите зони на водоснабдяване е достигната стандартност 100% , а в малките 97,01% при заложено в бизнес плана 98,29 %.

       В  подаваната за населението вода, предназначена  за питейно – битови цели, се регистрират отклонения в качеството по химични показатели, основно по показател нитрати и рядко по показатели хлориди, сулфати и ел.проводимост:

3,84% от водата разпределяна ежедневно в мрежата на ВИК дружеството е със съдържание на нитрати от  51mg/l  до  60mg/l ,при норма 50mg/l.

1,57% е с нитрати от 60mg/l  до 80 mg/l  и само  0,5% съдържа нитрати от 105 mg/l    до  120 mg/l  .

От горепосоченото става ясно , че само 5,91% от общото количество разпределена вода е с отклонения от МДС на Наредба №9 , и 94,09 %  от питейната вода в областта отговаря напълно на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно –битови цели.

НАСЕЛЕНО МЯСТОТВЪРДОСТ mg-eqv/dm3  
Група“Ямбол“6,8 – 7
Група“Воден-Елхово-Голямо Шарково“7,5 – 8
Гр.Болярово8
Група“Стралджа“5,4 – 5,6
Група“Бакаджик“8,6 – 9,8
Група“Х.Димитрово“7,7 – 8
Група“Кабиле“6,2 – 7,6
Роза –Г.Инзово11
Група“Драма“8,8 – 10
Могила-Чарда7,6 – 8
Зимница9,1 – 9
Недялско-Люлин7
Асеново-Симеоново-Тенево11,7 – 12
Лесово8 – 8,2
Чарган8