ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Органограма на ВиК Ямбол

Към настоящият момент по списъчен състав във „В и К” – ЕООД гр. Ямбол работят 371 човека – 366 по щатно разписание и 5 заместника. Жените в предприятието са 103. Работещите са разпределени в шест района както следва: Район Ямбол – 171 човека, район Тунджа – Изток – 35 човека, район Тунджа – Запад – 34 човека, район Елхово – 57 човека, район
Стралджа – 39 човека и район Болярово – 30 човека. В регулираните дейности „Доставяне на вода на потребителите” „Отвеждане на отпадъчни води” и „Пречистване на отпадъчни води” работят 361човека, а в нерегулираната дейност към ВРР – 5 души. Персоналът в „Доставяне на вода на потребителите” по списъчен състав е 340 човека, но тъй като имаме 46 човека, които работят на 4 часа, средно списъчния състав възлиза на 317 човека. В следствие на намаляване броя на абонатите по селата, работещите на 4 часа са в район Тунджа – Изток, Тунджа – Запад, Стралджа, Елхово и Болярово. Средната възраст на персонала на „В и К” – ЕООД е около 49 години. В дружеството работят 46 човека с висше образование и 10 с полувисше образование. Преобладава броя на хората със средно образование – 253 човека. Не са малко и работещите с основно образование – 57. Това са главно водопроводчици и помпиери по селата, където отсъстват млади хора. През изминалия период са назначени двама човека с по – висока образователна степен.
Разпределението на състава на предприятието по категории персонал е както следва:
– ръководители – 20
– аналитични специалисти – 14
– техници и други приложни специалисти – 21
– административен персонал – 22
– квалифицирани, производствени работници – 83
– оператори на машини, съоръжения и трансп. средства – 135 + 23
– професии, неизискващи квалификация – 48
Предприятието се ръководи от управител, а от м. август 2015 год. има назначен и контрольор. Оптимизацията на персонала настъпва по естествен път, следствие по-голямото текучество и намаление броя на абонатите по селата, което дава възможност окрупняване и оптимизиране на длъжностните характеристики.