Обща информация

Най- ефективното средство за последователно осигуряване на безопасността на снабдяването с питейна вода е чрез използването на оценка на риска и управление на риска, който обхваща всички стъпки във водоснабдяването- от водосбора до крайния потребител.

Въз основа на оценката на риска може да се модифицира списъка с показатели за мониторинг, т.е. могат да се добавят показатели за мониторинг, могат да се изключват или да се промени честотата на мониторинг, при спазване на конкретни условия.

            Дружеството изготвя оценка на риска при доставката на питейна вода на територията на  област Ямбол. В оценката на риска са идентифицирани опасностите, опасните събития във водосбора, оценени са рисковете за доставка на питейна вода и са определени критичните контролни точки(ККТ), подлежащи на непрекъснат контрол и управление.

Под опасност се разбира: биологичен, химичен, физичен или радиологичен агент, който може да доведе до вреда.

Под опасно събитие се разбира: ситуация, която може да доведе до опасност.

Под оценка на риска се разбира: вероятност за възникване на опасност, причиняваща вреда на определени места в определен срок, включително и степента на тази вреда.

Дружеството е изготвило „матрица за оценка на риска“, която посочва вероятността дадено събитие да се случи и степента на въздействие. Определени са и са валидирани контролните мерки, като това са действия, дейности и процеси, прилагани за предотвратяване или свеждане до минимум на опасностите.

            Прилагат се процедури за проверка на действителното изпълнение(верификация). През целия процес от описанието на системата до верификацията се извършва непрекъснато наблюдение (мониторинг), водят се записи и периодично преразглеждане на процесите.

Резултата от предприетите мерки, осъществени на ниво водоизточник се проследява чрез периодичен мониторинг на подземните води от кладенците и каптираните извори извършен в акредитирани лаборатории.

Оперативен мониторинг: параметрите, които могат да бъдат следени постоянно и носят информация за това, дали дадена контролна мярка функционира адекватно. Оперативният мониторинг може да бъде 2 типа:

  • Количествен- асоциира се с индикативните показатели на водата, напр.: pH, мътност, ост. хлор и др.
  • Качествен- дейности свързани с оценка на компонентите на дадено съоръжение, както и на инспекция за спазване на нормативните документи, напр. оглед с цел установяване на техническото състояние на ПС и др.

Периодичен мониторинг: осъществява се от организацията с цел да се провери дали водите, предлагани на потребителите отговарят на изискванията по Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и по – специално, че не превишават максимално допустимите стойности.

Контролен мониторинг: се извършва от РЗИ- гр.Ямбол и доказва цялостното функциониране на веригата за доставка на безопасна питейна вода до потребителите.