ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ВЪВ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД гр.ЯМБОЛ

съгласно чл. 12, ал. 4 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения /ЗЗЛПСПОИН/

1. ЛИЦА, НА КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ЗАЩИТАТА ПО ЗЗЛПСПОИН

Информираме Ви, че по силата на приетия Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения /ЗЗЛПСПОИН/,имате право да подадете сигнал за нарушение чрез създадения във „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Ямбол канал за вътрешно подаване на сигнали, ако сте сигнализиращо лице по смисъла на чл.5, ал.1, т.2 от ЗЗЛПСПОИН, а именно физическо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в качеството му на:

 • Работник, служител или друго лице, което полага наемен труд във „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Ямбол, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;
  • Доброволец или стажант във „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Ямбол;
  • Лице, което работи за физическо или юридическо лице, негови подизпълнители или доставчици на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Ямбол;
  • Кандидат за работа във „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Ямбол, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получил в това качество информация за нарушение;
  • Работник или служител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Ямбол, когато информацията е получена в рамките на трудовото или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване;
  • Всяко друго сигнализиращо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст. По смисъла на ЗЗЛПСПОИН „работен контекст“ са настоящи или минали работни дейности във „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Ямбол, чрез които, независимо от тяхното естество, лицата получават информация за нарушения и в рамките на които тези лица могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия, ако подадат такава информация.

Защитата по закона се предоставя и на:

 • лицата, които подпомагат сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнала;
  • лицата, които са свързани със сигнализиращото лице и могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия поради сигнализирането;
  • юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.

Важно: Ако не сте сред посочените лица, също имате възможност да подадете сигнал за нарушение, който ще бъде разгледан по общите правила за разглеждане на жалби във „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Ямбол.

2. ПРЕДМЕТНИ ОБЛАСТИ НА СИГНАЛИТЕ ЗА НАРУШЕНИЯ

Сигналите за нарушения, подавани по реда на ЗЗЛПСПОИН, трябва да са се отнасят до една или повече от следните области, свързани с дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Ямбол:

 • Обществени поръчки;
  • Опазване на околната среда;
  • Защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
  • Сигурност на мрежите и информационните системи;
  • Нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз;
  • Трудово законодателство.

3. РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ ЧРЕЗ КАНАЛА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ВЪВ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД гр. ЯМБОЛ по ЗЗЛПСПОИН

Дружеството осигурява възможност за подаването на сигнали по ЗЗЛПСПОИН по два основни начина:

 • писмено, включително чрез електронна поща, или
  • устно – по телефона или след проведена среща с длъжностното лице, на което е възложено по силата на заповед на управителят на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Ямбол, спазването на изискванията на ЗЗЛПСПОИН
   За подаване на писмен сигнал трябва да използвате утвърдения от Комисията за защита на личните данни образец на Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения, съгласно изискванията на ЗЗЛПСПОИН. За тази цел следва да попълните само Част I – V включително от него, като положите саморъчен подпис и депозирате или изпратите по пощата попълнения формуляр на адрес: гр. Ямбол,п.к.8600, ул.„ПетърБрънеков“№20,стая15,заДЛЗЛД.
   В срок от 7 дни след получаването на сигнала служител, отговарящ за разглеждането му, ще потвърди получаването и ще Ви предостави информация за регистриране на сигнала и неговия уникален идентификационен номер и дата. Всяка следваща информация или комуникация във връзка със сигнала се прилага към този уникален идентификационен номер.
   За подаване на сигнал чрез електронна поща може да използвате образеца на Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения, съгласно ЗЗЛПСПОИН, като попълните само Част I – V включително, подпишете с квалифициран електронен подпис (КЕП) и изпратите на адрес: signal@vik-yambol.bg . В срок от 7 дни след получаването на сигнала служител, отговарящ за разглеждането му, ще потвърди получаването и ще Ви предостави информация за регистриране на сигнала и неговия уникален идентификационен номер и дата. Всяка следваща информация или комуникация във връзка със сигнала се прилага към този уникален идентификационен номер.
   Устното подаване на сигнал за нарушения може да се осъществи по 2 /два/ начина:По телефона или
  • След проведена лична среща с длъжностното лице, на което е възложено приемането на сигнали за нарушения съгласно този закон.

Моля да имате предвид, че:

 • Не се образува производство по регистрирани анонимни сигнали или сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.
  • Не се разглеждат регистрирани сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.
  • Регистрирани сигнали, съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към сигнализиращото лице за коригиране на твърденията и за отговорността, която носи за набедяване по чл. 286 от Наказателния кодекс.

Регистрираните сигнали се разглеждат, проверяват, администрират и съхраняват при спазване на изискванията на ЗЗЛПСПОИН от изрично определени от управителят на дружеството длъжностни лица във „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Ямбол, а именно:

 • Длъжностното лице по защита на личните данни и юрисконсулт  на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Ямбол.
  • Други служители на дружеството, които по необходимост в определени случаи са изрично оправомощени със заповед на управителят на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Ямбол.
  • Определеният във „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Ямбол служител, на когото е възложена дейността за приемане /получаване/ и регистриране на подадените сигнали за нарушения, при спазване на регламентираните в ЗЗЛПСПОИН изисквания, е „Длъжностно лице по защита на личните данни“, с телефон за контакт: 0877900563, всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 17. 00 часа.
  • По подадения сигнал сe извършва проверка на изложените в него твърдения от страна на длъжностното лице по разглеждане на сигналите за нарушения, като в хода на образуваното производство могат да се изискват документи и сведения от други лица, за които са посочени данни в сигнала.
  • След регистриране на сигнала в Комисията за защита на личните данни, по разпореждане на управителят на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Ямбол, подаденият сигнал и представените в негова подкрепа документи се предоставят на служителя, за когото се твърди, че е извършил отразените в него нарушения. Последният може да подаде възражение в 7-дневен срок, да посочи и представи доказателства за опровергаване на изложените в сигнала твърдения.
  • Длъжностното лице по разглеждане на сигнала уведомява управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Ямбол за установените в хода на проверката резултати, като прави предложение за последващите действия, които следва да се предприемат относно прекратяване на извършеното нарушение или за неговото предотвратяване, в случай, че към този момент още не е започнало неговото изпълнение.

4. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ ПО ЗЗЛПСПОИН

Подаденият сигнал и всички събрани в хода на проверката документи, и получена информация се предоставят на управителят на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Ямбол, за извършването на последващи действия. Процедурата по инициираната проверка на изложените в сигнала нарушения приключва с индивидуален доклад по сигнала, който заедно с мотивите и резултатите от извършената проверка се изпращат на сигнализиращото лице. Последният има правото да подаде сигнал по външния канал за разглеждане при Комисията за защита на личните данни, при несъгласие от негова страна с взетите от задължения субект решения.

Управителят на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Ямбол взема мерки за разрешаване на посочения проблем и те са следните:

 • Да приеме сигнала за основателен и в тази връзка да предприеме действия за преустановяване на нарушението или за предотвратяването му, ако не е започнало;
 • Да прекрати проверката в хипотезите на повтарящ се сигнал, който не съдържа нова информация от съществено значение за нарушение, за което е имало предходна проверка, при маловажен случай, както и в случаите на извършено престъпление, при което материалите се предават на прокуратурата.
 • В случаите, когато проверката е прекратена поради споменатите основания, сигнализиращото лице има правото да подаде сигнал до националния орган за външно подаване на сигнали.

Настоящата информация за условията и реда за подаване на сигнали за нарушения се издава на основание чл. 12, ал. 4 от ЗЗЛПСПОИН и същата се публикува на интернет страницата на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Ямбол и се поставя на видно място по седалището на дружеството за сведение на всички заинтересувани лица.

         Управител „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Ямбол  

                             ЦВЕТАН СЪЙКОВ