ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КАЧЕСТВОТОНА ВОДАТА


За да се предотврати вторично бактериално замърсяване на вдата се извършва обеззаразяване с хлор-газ и натриев хипохлорит. Във водопроводната мрежа се поддържа концентрация на остатъчен хлор 0,3- 0,4mg/l , каквото  е изискването на Наредба № 9.

През 2021г. са извършени 1667 броя анализи с индикаторно значение, 736 бр.микробиологични анализи, 761бр.химични и 81бр. радиологични анализи.

В големите зони на водоснабдяване е достигната стандартност 100% , а в малките 97,01% при заложено в бизнес плана 98,29 %.

       В  подаваната за населението вода, предназначена  за питейно – битови цели, се регистрират отклонения в качеството по химични показатели, основно по показател нитрати и рядко по показатели хлориди, сулфати и ел.проводимост:

3,84% от водата разпределяна ежедневно в мрежата на ВИК дружеството е със съдържание на нитрати от  51mg/l  до  60mg/l ,при норма 50mg/l.

1,57% е с нитрати от 60mg/l  до 80 mg/l  и само  0,5% съдържа нитрати от 105 mg/l    до  120 mg/l  .

От горепосоченото става ясно , че само 5,91% от общото количество разпределена вода е с отклонения от МДС на Наредба №9 , и 94,09 %  от питейната вода в областта отговаря напълно на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно –битови цели.