Проверка сметката на домакинство ЕГН*
Абонатен номер*
Полетата означени със * са задължителни
Абонатният номер се състои от 7 цифри. Ако цифрите във вашия номер са 6, пред тях се записва "0"; Пример:
0121238
1346195
0051090
0118031