НАРЕДБА № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи

ОБРАЗЕЦ № 1 – Молба за ИЗХОДНИ ДАННИ за проектиране на нови „ВиК“ отклонения

Издава се при следните случаи:
1. При изграждане на нов обект в поземлен имот, който не е водоснабден.
2. При необходимост от промяна в параметрите на водоснабдяването или канализацията на съществуващ обект.
3. При водоснабдяване или канализация на съществуваща сграда.
4. При водоснабдяване или канализация на поземлен имот без застрояване.
5. При временно водоснабдяване или канализация на строителна площадка по време на изпълнение на строителството.

Придружаващи документи:
1. Точен адрес и предназначение на водоснабдявания имот.
2. Необходими водни количества и напор за питейно-битови, технологични и противопожарни нужди.
3. Копие от документа за собственост на водоснабдявания имот или за учредено право на строеж в чужд имот.
4. Копие от визата за проектиране на водоснабдявания имот в случаите, когато издаването и е задължително, съгласно чл. 140, ал. 3 и чл. 144, ал. 1, т. 2 от ЗУТ.
5. Скица, издадена от съответната община с нанесени подземни комуникации.

  Молба за ИЗХОДНИ ДАННИ за проектиране на нови „ВиК“ отклонения 

ОБРАЗЕЦ № 2 – Молба за съгласуване на проект

ОБРАЗЕЦ № 3 – Предварителен договор за присъединяване на обекти на недвижимите имоти и потребителите на вода към водопроводните и канализационни мрежи, експлоатирани от „ВиК“ ЕООД гр. Ямбол

ОБРАЗЕЦ № 4 – Молба за изграждане на водопроводно и канализационно отклонение и откриване партида на главен или самостоятелен водомер

ОБРАЗЕЦ № 5 – Молба за откриване на партида за спомагателен водомер

ОБРАЗЕЦ № 6 – Договор за присъединяване на обекти в недвижимите имоти към водоснабдителните и канализационни мрежи, експлоатирани от „ВиК“ ЕООД гр. Ямбол

ОБРАЗЕЦ № 7 – Молба за заустване на производствени отпадъчни води в канализационната мрежа на населените места

ОБРАЗЕЦ № 8 – Заявление за преименуване на партида /физическо лице/

ОБРАЗЕЦ № 9 – Заявление за преименуване на партида /корпоративни клиенти/

ОБРАЗЕЦ № 10 – Декларация за брой живущи

ОБРАЗЕЦ № 11 – Договор за предоставяне на В и К услуги на потребителите

ОБРАЗЕЦ № 12 – Молба за окончателен договор за присъединяване

ОБРАЗЕЦ № 13 – Заявление предоставяне на услугата „Електронна фактура”

ОБРАЗЕЦ № 14 – Заявление предоставяне на услуга „Приемане на отпадъчни води от септични ями за пречистване в съоръжения на ВиК ЕООД Ямбол“

ОБРАЗЕЦ № 15 – Заявление за закриване на партида на недвижим имот