ЦЕНИ НА ВОДАТА

Решение № Ц-29 от 22.12.2023 г. на КЕВР

Цени на одобрени и утвърдени ВиК услуги  в  лв./куб.м (без ДДС)2024г.
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите   3.206
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води            0,427
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води 
Битови и приравнените към тях общ., търг. и др. потребители   0,504
Промишлени и стопански потребители  
 степен на замърсяване 10,726
степен на замърсяване 20,894
степен на замърсяване 31.025
Цени на одобрени ВиК услуги  в  лв./куб.м (без ДДС)2024г.2025г.2026г.
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите   3,0473,1233,114
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води            0,3960,4300,470
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води   
Битови и приравнените към тях общ., търг. и др. потребители    0,4620,4900.521
Промишлени и стопански потребители      
 степен на замърсяване 10,6550,6950,739
степен на замърсяване 20,8060,8550,909
степен на замърсяване 30,9240,9801,042