ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 25.09.2019 г.


На 25.09.2019г. от 11 часа в Конферентната зала на „Диана палас“ в гр. Ямбол се проведе официална пресконференция по повод стартиране на дейностите по проект BG16M1OP002-1.016-0003 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“, с Бенефициент „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол, изпълняван по договор с рег.номер BG16M1OP002-1.016-0003-C01, финансиран от Европейския съюз по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. Официални гости на пресконференцията бяха: Председателят на Асоциация по ВиК-Ямбол – г-н Димитър Иванов, представители на заинтересованите общини Ямбол и Елхово, както и представители на местните представителства на Камара на строителите, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Индустриална стопанска асоциация и други заинтересовани страни. Събитието премина при висок медиен интерес. Проектно предложение на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“ е одобрено за финансиране въз основа на одобрен от Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ доклад на Оценителната комисия от 22.08.2019г. Административният договор за безвъзмездна финансова помощ е подписан на тържествена церемония на 28.08.2019г. в сградата на МОСВ, гр. София, бул. “Мария Луиза“ №22.

Проектното предложение предвижда реализирането на интегрирани инвестиционни мерки на територията, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Ямбол в агломерациите с над 10 хил.екв.жители – Ямбол и Елхово.

Целите на инвестиционния проект са:

Постигане на съответствие с националното и европейското законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните води, и повишаване на ефективността на системите и съоръженията и устойчиво използване на водните ресурси за агломерации с над 10 000 е.ж. идентифицирани за обособената територия „ВиК“ ЕООД – гр. Ямбол: агломерация Ямбол и агломерация Елхово.
Повишаване на ефективността на ползване на водите и намаляване на загубите на вода във водопреносните мрежи в изпълнение на задълженията по Директива 98/83/ЕО в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол.
Осигуряване на екологосъобразно и икономически ефективно функциониране на ВиК системите, съобразно ангажиментите на страната по Директивата за пречистване на градските отпадъчни води.

За решаване на проблемите по компонент „Водоснабдяване“ инвестициите са насочени в изграждане и реконструкция на довеждащите водопроводи с обща дължина от 18,026 км – към Ямбол (6,546 км) и към Елхово (11,148 км), реконструкция и рехабилитация на вътрешни водопроводни мрежи с обща дължина 15,989 км или както следва: за агломерация Ямбол (общо 12,781 км) и за агломерация Елхово (общо 3,208 км,), подмяна общо на 624 бр. СВО.

По компонент „Събиране и отвеждане на отпадъчни води“ ще се инвестира в доизграждане и реконструкция на канализационните мрежи на агломерации Ямбол и Елхово за постигане на съответствие с екологичното законодателство. Общо ще бъде доизградена и реконструирана 7,988 км канализационна мрежа. В агломерации Ямбол ще бъде изградена една нова КПС „Христо Ботев“ и ще се реконструира съществуваща КПС „Биков мост“, ще бъдат изградени 3 бр. нови дъждопреливници и ще бъдат превключени Главни колектори ІV и ХІІ към Главен колектор I както и част от канализацията на централна градска част.

За повишаване на ефективността на управлението на ВиК системите е предвидено надграждане на съществуващите система СКАДА и интегрирана географска информационна система.
Инвестиционните дейности по проекта са обособени в 4 (четири) строителни обекта, както следва:
Нов външен водопровод от ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“ – Ямбол.
Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Ямбол.
Реконструкция на външен водопровод „Воден-Елхово“ в участък от с. Златиница до напорен резервоар – гр. Елхово.
Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Елхово


За всички обекти са изготвени идейни инвестиционни проекти, а ще бъдат изпълнявани по ФИДИК „Договорни Условия за Технологично Оборудване и Проектиране-Строителство, за Електро и Машинно-Монтажни Работи и за Строителни и Инженерни Обекти, Проектирани от Изпълнителя“, Жълта книга, съгласно насоките и предоставените стандартизирани документи от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“.

Общата стойност на проекта е 31 231 619,65 BGN, от които:
Безвъзмездна финансова помощ: 23 241 530,29 BGN, в т.ч.
⇒ Финансирани от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд: 19 755 300,74 BGN
⇒ Национално съфинансиране, осигурено от Държавния бюджет на РБългария: 3 486 229,55 BGN

Съфинансиране от страна на бенефициента: 7 990 089,36 BGN, в т.ч.
⇒ Съфинансиране от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол: 2 784 819,42 BGN
⇒ ДДС върху допустими разходи: 5 205 269,94 BGN
В резултат от предвидените инвестиции по компонент „Водоснабдяване“ общо 73 283 жители от от агломерации Ямбол и Елхово ще се възползват от 15,989 км реконструирана водоснабдителна мрежа и 18,026 км реконструирани и изградени довеждащи водопроводи след изпълнението на проекта.

По компонент „Канализация“ ще бъдат изградена и ще бъде рехабилитирана общо 7,988 км битова и дъждовна канализационна мрежа в двете агломерации – Ямбол и Елхово.

В резултат от инвестицията 10 764 екв.жители от агломерации Ямбол и Елхово ще бъдат новоприсъединени към канализационната мрежа и 10 764 екв.жители товар на замърсяване ще се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство – изискванията на Директива 91/271/ЕИО.

Срокът за изпълнение на проекта е 54 месеца, считано от 12.09.2019 г. до 12.03.2024 г., от които 49 месеца са за физическото изпълнение на дейностите по проекта и 5 месеца за документално отчитане и приключване на проекта.


С уважение: инж. Стоян Радев
УПРАВИТЕЛ НА „Водоснабдяване и канализация“ЕООД, гр. Ямбол

ПРЕЗЕНТАЦИЯ