ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ 24.07.2020 г.

На 24 юли 2020 година (петък), се подписа първия от четирите договори за изпълнение на строително-монтажни работи по проект BG16M1OP002-1.016-0003 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“, финансиран по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ чрез Кохезионния фонд на ЕС. Официални гости на церемонията бяха: Областният управител на област Ямбол и председател на Асоциация по ВиК-Ямбол – г-н Димитър Иванов и Главния секретар на АВиК – г-жа Петя Христова.
Стойността на договора с предмет „Инженеринг за реконструкция на външен водопровод „Воден – Елхово“ в участък от с. Златиница до напорен резервоар – град Елхово”, подписан между „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол и ДЗЗД „Обединение Тунджа 2020“, възлиза на 4 204 980 лева без ДДС. Срокът за изпълнение на планираните дейности е 20 месеца, и включват проектиране, авторски надзор и изпълнение на реконструкция на съществуващия външен довеждащ водопровод от с. Златиница до основния напорен резервоар на гр. Елхово. Ремонтните дейности за водопровода, с обща дължина над 11 км, ще бъдат изпълнени с най-съвременен тип тръби от полиетилен висока плътност с диаметър Ф250 мм. За обекта има издадено и влязло в сила разрешение за строеж на фаза идеен проект от областния управител на област Ямбол. Договорът ще стартира с дейности по проектиране, а реалните строително-монтажни работи на обекта се очаква да стартират през ранната пролет на 2021 г.
В резултат от реализацията на подписания договор, ще се подобри значително качеството на питейното водоснабдяване за жителите на град Елхово, ще се намали аварийността на водоснабдителната инфраструктура и ще се повиши ефективността на услугите, предоставяни от ВиК оператора в агломерация Елхово.
Проект BG16M1OP002-1.016-0003 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“ е първият проект, който ВиК дружеството изпълнява в качеството си на директен бенефициент по оперативните програми на Европейския съюз. ВиК операторът полага всички усилия мероприятията по проекта да бъдат успешно и навременно реализирани, за постигане значително подобрение на качеството на предоставяните ВиК услуги за потребителите в териториалния обхват на проекта в Област Ямбол. Срокът за цялостното изпълнение на проекта е до октомври 2023 година и в обхвата му влиза изграждане на нови близо 7 км водопроводи и реконструкция на над 27 км стари водопроводи. Ще бъде изградена и реконструирана близо 8 км канализационна мрежа.