ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ 9.04.2020 г.


Актуална информация за напредъка по изпълнение на дейностите по проект BG16M1OP002-1.016-0003 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“, финансиран по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ чрез Кохезионния фонд на ЕС.
Въпреки извънредното положение, обявено за цялата територия на Република България от 13.03.2020г. и извънредните мерки за овладяване на ситуацията, предизвикана от пандемията COVID-19, „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол продължава стриктно да изпълнява поетите задължения пред ОП „Околна среда 2014-2020 г.” и активно да реализира планираните дейности по проекта.
Към 08.04.2020 г., всички ключови за изпълнението на проекта големи обществени поръчки вече са обявени.
Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител за „Изпълнение на дейности по организация и управление на проекта” вече е приключила и на 23.03.2020 г. е сключен договор с „Дружество за управление на ВиК проект – Ямбол“ ДЗЗД.
Първата поръчка за инженеринг за „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“ с 2 обособени позиции: Обособена позиция 1: „Инженеринг за реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на град Ямбол“ и Обособена позиция 2: „Инженеринг за реконструкция на външен водопровод „Воден – Елхово“ в участък от с. Златиница до напорен резервоар – град Елхово” е обявена на 20.12.2019 г. Към момента, комисия, назначена от Управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“, разглежда и оценява постъпилите оферти. Срокът за приключване на работата на комисията е 30.04.2020 г.
Втората поръчка за инженеринг за „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“ с 2 обособени позиции: Обособена позиция 1: „Инженеринг за изграждане на нов външен водопровод от ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“ – Ямбол” и Обособена позиция 2: „Инженеринг за реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Елхово“ е обявена на 17.03.2020 г. Крайният срок за подаване на оферти е 11.05.2020 г.
На 07.04.2020 г. е обявена последната от обществените поръчки, необходими за реализацията на инвестиционните дейности по проекта, за избор на изпълнител за „Консултантска услуга за оценка за съответствие на инвестиционни проекти, осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК – жълта книга“ за четирите строителни обекта, които ще се изграждат по проекта.
Проект BG16M1OP002-1.016-0003 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“ е първият проект, който ВиК дружеството изпълнява в качеството си на директен бенефициент по оперативните програми на Европейския съюз. ВиК операторът полага всички усилия мероприятията по проекта да бъдат успешно и навременно реализирани, за постигане значително подобрение на качеството на предоставяните ВиК услуги и достигане на планираните резултати и индикатори.