ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ 13.11.2020 г.


Ямболският воден оператор приключи с избора на изпълнители на дейностите по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“.
Водното дружество успешно приключи всички обявени обществени поръчки за избор на изпълнители по проект BG16M1OP002-1.016-0003 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“ – за проектиране и строително-монтажни работи, за извършване на строителен надзор и за надграждане на съществуващата географска информационна система за ВиК системите в агломерации Ямбол и Елхово.
Подписани са общо четири договори за реконструкция и доизграждане на ВиК системите в агломерация Ямбол и Елхово, които възлизат на обща стойност 23 634 729,92 лева, без включен ДДС. Ще бъдат изпълнени следните инфраструктурни обекти:
„Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за изграждане на нов външен водопровод от ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“ – Ямбол“;
„Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Ямбол“;
„Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за реконструкция на външен водопровод „Воден-Елхово“ в участък от с. Златиница до напорен резервоар – гр. Елхово“;
„Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Елхово“
В края на месец октомври се подписа и договор с ДЗЗД „Микс Консулт“ за извършване на консултантска услуга за оценка за съответствие на инвестиционни проекти, осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК – Жълта книга за обектите. Това е последната завършила публична процедура, с помощта на която „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол дава начало на работното проектиране на четирите инвестиционни ВиК обекти в рамките на одобрения проект.
В началото на месец октомври ВиК дружеството подписа и договори за кредит с „ФОНД ФЛАГ“ ЕАД за осигуряване на съфинансирането и за осигуряване на оборотно финансиране за разплащания на дейности по проекта. Строително-монтажни работи по обектите се очаква да стартират поетапно, от пролетта на 2021 г.
В резултат от реализацията на подписаните договори за изграждане на нови близо 7 км водопроводи и реконструкция на над 27 км стари водопроводи, ще се подобри значително качеството на питейното водоснабдяване за жителите на град Ямбол и град Елхово, ще се намалят авариите по водоснабдителната инфраструктура и ще се повиши ефективността на услугите, предоставяни от ВиК оператора в агломерации Ямбол и Елхово. Следствие изградената и реконструирана близо 8 км канализационна мрежа по проекта, ще се подобри екологичното състояние на водните обекти в област Ямбол.
Проект BG16M1OP002-1.016-0003 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“ е първият проект, който ВиК дружеството изпълнява в качеството си на директен бенефициент по оперативните програми. Проектът се финансира от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд. Срокът за цялостното изпълнение на дейностите по проекта е до октомври 2023 година.