ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ 29.03.2021 г.


П О К А Н А
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имам удоволствието да Ви поканя на официална церемония „Първа копка“ за отбелязване на ефективния старт на строителните дейности на обект „Реконструкция на външен водопровод „Воден-Елхово“ в участък от с. Златиница до напорен резервоар-гр. Елхово“, част от инвестиционен проект BG16M1OP002-1.016-0003 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“ с Бенефициент „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол, финансиран по приоритетна ос „Води“ на ОП „Околна среда 2014 – 2020г.“

Мероприятието ще се проведе на 1 април 2021г. (четвъртък) от 11.00 часа на строителната площадка на обекта: Напорен резервоар – гр.Елхово в местност „Лозята“ при стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки.
С уважение: инж. Стоян Радев
Управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол