ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ 30.06.2021 г.


АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА
Актуална информация за напредъка по изпълнение на дейностите по проект BG16M1OP002-1.016-0003 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“, финансиран по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ чрез Кохезионния фонд на ЕС.

Реалните строителни дейности по четвъртия ВиК-инфраструктурен обект „Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Елхово“ стартират в първия ден на месец юли. Изпълнителят Обединение „Дианополис 2020“ ДЗЗД подготвя въвеждане на временна организация за безопасност на движението по улиците „Георги Бенковски“; „Александър Стамболийски“; „Камчия“; „Момчил войвода“ и „Охрид“.

По ул. „Георги Бенковски“ ще се рехабилитира водопровода, а подмяната и изграждането на канализационна мрежа ще започне по улиците „Александър Стамболийски“; „Камчия“; „Момчил войвода“ и „Охрид“.

Очаква се строителните дейности по всички участъци от проект „Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Елхово“ да продължат до м. юли 2022 г, като ВиК Ямбол се извинява на жителите и гостите на града за причиненото неудобство.

На всички граждани е осигурен достъп от следнaта интернет връзка: Визуализация на проект ОПОС

На посочения интернет адрес могат да се видят в динамичен вид актуалния статут на обектите, техния напредък, както и възможните райони със смущения на водоподаването.