ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ 30.06.2021 г.


АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА
Актуална информация за напредъка по изпълнение на дейностите по проект BG16M1OP002-1.016-0003 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“, финансиран по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

В средата на месец юни, стартираха реалните строително-монтажни работи по втория ВиК инфраструктурен проект „Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Ямбол“.

Първият участък, по който вече се извършват строителни работи е „Реконструкция на водопровод по ул. „Джон Попов“ в участъка между ул. „Твърдица“ и ул. „Шипка“. Реконструира се магистрален водопровод с диаметър Ф350 от азбестоциментов материал, посредством техническия способ релайнинг (изтегляне тръба в тръба), като се заменя с тръба ф 315 ПЕВП с дължина от 147 метра. Целта на избрания инженерен метод е да не се нарушава цялостта на пътната настилка, а да се правят технологични ограничени изкопи в двата края на участъка, през които да се изтегля новия тръбопровод.

Вторият участък, по който започнаха СМР е „Реконструкция на тласкателен тръбопровод на канализационна помпена станция „Биков мост“ по ул. „Крали Марко“. Реконструира се стоманения канализационен тласкателен тръбопровод с дължина 700 метра и с диаметър Ф820 посредством споменатия метод, като в съществуващата тръба се изтеглят нови две тръби Ф450 и Ф400 от полиетилен с висока плътност.

Очаква се строителните дейности по всички участъци от проект „Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Ямбол“ да продължат до месец март 2022 г.

ВиК Ямбол се извинява на жителите и гостите на града за причиненото неудобство.

На всички заинтересовани лица е осигурен достъп от следните интернет връзки:
Подмяна на част от вътрешната водопроводна мрежа и
Изграждане и подмяна на канализационна мрежа

На посочения интернет адрес могат да се видят в динамичен вид актуалния статут на обектите, техния напредък, както и възможните райони със смущения на водоподаването.