ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ 30.08.2021 г.

Ямболският воден оператор успешно въведе в експлоатация реконструираните 11,148 км от довеждащия водопровод за град Елхово
Водното дружество успешно приключи дейностите по реконструкция и въвеждане в експлоатация на обект „Инженеринг за реконструкция на външен водопровод „Воден – Елхово“ в участъка от с. Златиница до напорен резервоар – град. Елхово”, в рамките на проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“.
Сериозната мобилизацията на екипите на изпълнителя ОБЕДИНЕНИЕ „ТУНДЖА 2020“ДЗЗД, на строителния надзор Обединение „МИКС-КОНСУЛТ“ДЗЗД и на водния оператор позволиха строително-монтажните дейности да приключат предсрочно – на 6 август, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол да получи разрешение за ползване от РДНСК – Ямбол.
Това е първият изцяло завършен инвестиционен обект, от четирите обекта, които водното дружество изпълнява с европейско финансиране, като обща стойност на договора за инженеринг е 4 204 980,00 лева без ДДС. Проектното трасе беше изцяло подменено по съвременен безизкопен метод „релайнинг“, с минимални технологични изкопи.
В резултат от реализацията му, в съществуващото трасе са подменени 11,148 км амортизиран стоманен водопровод с нови тръби от полиетилен с висока плътност, с диаметър DN315; DN280 и DN250, реконструирани са 24 сглобяеми шахти, изградени са 2 монолитни стоманобетонни шахти, монтирани са два регулатора за налягане, инсталирана е апаратура за следене в реално време на водните количества.
За потребителите на услугата „доставка на питейна вода“ от населените места в община Елхово, захранвани от довеждащия водопровод, се подобрява значително качеството на питейното водоснабдяване, ограничават се до минимум авариите по водоснабдителната инфраструктура.
В момента текат строително-монтажни дейности по В и К-мрежата на град Елхово – втория обект по проекта за агломерация Елхово – „Инженеринг за реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Елхово“. Очаква се тяхното приключване през пролетта на следващата година.