ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ 9.12.2021 г.

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЧЕТВЪРТИЯ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖЕН ЗА ВиК- ЯМБОЛ ОБЕКТ, ФИНАНСИРАН СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

На 6 декември 2021 година беше подписан Протокол обр. 2а за откриване на строителната площадка на обект „Нов външен водопровод от помпена станция „Кабиле“ до помпена станция „Ормана“. Това е последният от обектите, включени в обхвата на мащабния инвестиционен проект с Бенефициент „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Ямбол, финансиран от Европейския съюз по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“., но първи по приоритет и принос за постигане на индикаторите от реализацията на проекта.

Трасето на изцяло новия водопровод от ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“ е с дължина 6,5 км и е ситуирано на територията на Община Тунджа и Община Ямбол като ще осигурява водоподаването освен за град Ямбол и за съседните села: Веселиново, Стара река и Кукорево. Съгласно одобрения работен проект водопроводът ще бъде изграден от чугунени тръби – едни от най-съвременните, дълготрайни и екологосъобразни материали, използвани през последните години в световната практика. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 400 дни. След изграждането на новия водопровод ще бъде преустановено ползването на съществуващия изключително амортизиран и често авариращ стоманен водопровод, заради който потребителите многократно през годината остават без осигурено водоподаване.

Реализирането на този обект ще даде сериозен принос и ще гарантира съответствие с националното и европейското законодателство в областта на питейните води, ще повиши ефективността на водоснабдяването на областния град и ще осигури екологосъобразно и икономически ефективно функциониране на водоснабдителната система.