ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ 17.08.2022

ИЗГРАЖДАНЕТО НА ДОВЕЖДАЩИЯТ ВОДОПРОВОД ЗА ГРАД ЯМБОЛ Е СЪС СЕРИОЗЕН НАПРЕДЪК

В началото на 2022 г. започнаха строителните дейности по изпълнението на обект „Нов външен водопровод от помпена станция „Кабиле“ до помпена станция „Ормана“. Това е най-значимото инфраструктурно съоръжение, включено в обхвата на мащабния инвестиционен проект с бенефициент „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Ямбол, финансиран от Европейския съюз по оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. Трасето на изцяло новия водопровод от ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“ е с дължина 6,5 км и е ситуирано на територията на Община Тунджа и Община Ямбол, като ще осигурява водоподаването освен за град Ямбол и за съседните села: Веселиново, Стара река и Кукорево. Съгласно одобрения работен инвестиционен проект, водопроводът се изгражда от чугунени тръби – едни от най-съвременните, дълготрайни и екосъобразни материали, използвани в световната практика.

През пролетта успешно бяха изпълнени две много сложни инженерни дейности за подземно преминаване на тръбопровода под главна Ж.П. линия „Ямбол- Бургас“ и автомагистрала Тракия, в района на с. Кабиле.

В момента се осъществява теренно археологическо проучване в обхвата на трасето, преминаващо през зоната на археологическия резерват „Античен и тракийски град Кабиле”. Финансирането на археологическото проучване е извършено от ВиК оператора. Работата в този участък ще продължи след получаване на необходимите разрешителни от Министерство на културата.

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 400 дни. След изграждането на новия водопровод ще бъде преустановено ползването на съществуващия изключително   амортизиран и често авариращ стоманен водопровод, заради който потребителите многократно през годината остават без осигурено водоподаване.