ПРЕС – СЪОБЩЕНИЕ 25.10.2022

ИЗГРАЖДАНЕТО НА ДОВЕЖДАЩИЯ ВОДОПРОВОД ЗА ГРАД ЯМБОЛ Е В СВОЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН СТАДИЙ
През настоящата 2022 г. започнаха строителните дейности по изпълнението на обект „Нов външен водопровод от помпена станция „Кабиле“ до помпена станция „Ормана“. От технико-икономическа гледна точка това е най-важното инфраструктурно съоръжение, включено в обхвата на инвестиционен проект, бенефициент на който е „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Ямбол, финансиран от Европейския съюз по оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. Трасето на напълно новия водопровод от ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“ е с дължина 6,5 км и преминава през територията на Община Тунджа и Община Ямбол.  Този магистрален провод ще осигурява водоподаването освен за град Ямбол и за съседните села: Веселиново, Стара река и Кукорево.

През месец септември приключи теренното археологическо проучване в обхвата на трасето, преминаващо през зоната на археологическия резерват „Античен и тракийски град Кабиле”. Финансирането на археологическото проучване бе осигурено от ВиК оператора. Работата в този участък продължи веднага след получаването на необходимите разрешителни от Министерство на културата.

След изграждането на новия водопровод ще бъде преустановено ползването на съществуващия изключително  амортизиран и с висока аварийност стоманен водопровод, заради който потребителите многократно са усещали нарушения във водоподаването.

Визуализация на напредъка: https://vik-yambol.bg/