ПРЕС – СЪОБЩЕНИЕ 30.11.2022

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗГРАЖДАНЕТО НА ДОВЕЖДАЩИЯ ВОДОПРОВОД ЗА ГРАД ЯМБОЛ

Инженерното съоръжение премина успешно 72 часовите проби

От края на месец ноември, жителите на град Ямбол и селата Веселиново, Стара река и Кукорево се водоснабдяват от изцяло новия довеждащ водопровод, започващ от помпена станция „Кабиле“ до помпена станция „Ормана“. Това е най-мащабното инфраструктурно съоръжение, включено в обхвата на инвестиционния проект, бенефициент на който е „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Ямбол, финансиран от Европейския съюз по оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“
Строителните дейности по изпълнението на обекта започнаха преди една година, в края на 2021г. Трасето на новия водопровод е с дължина над 6 километра и преминава през територията на две общини – Тунджа и Ямбол. Изграден е от най-съвременните тръби от сферографитен чугун, които се отличават с висок експлоатационен срок. Водопроводът успешно премина 72 часови проби при експлоатационни условия, които доказаха безпроблемно преноса на проектните 200 л/сек водни количества до напорен резервоар в парк „Боровец“, достатъчни за обезпечаване на необходимия воден запас за потребителите на водоснабдителна система „Ямбол“. С изграждането на новия водопровод се реализира нова схема на водоподаване, при която изключително амортизирания довеждащ водопровод от ПС „Кабиле“ до напорен резервоар „Кайнашки баир“ престава да се използва, а резервоарът на „Кайнашки баир“ започва да действа като контрарезервоар.
С въвеждане на съоръжението в редовна експлоатация се ликвидират загубите на вода по новото трасе на водопровода и значително се подобрява качеството на услугата „доставка на вода за питейно-битови нужди” за потребителите на водоснабдителна система „Ямбол“.
Стойността на обекта е 5 млн. лева, които са финансирани от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд, в т.ч. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Ямбол съфинансира над 500 000 лева, осигурени чрез кредит от Фонд „ФЛАГ“.
През месец декември ВиК дружеството ще входира заявление в РДНСК за назначаване на държавна приемателна комисия за въвеждане на обекта в експлоатация и издаване на Разрешение за ползване на обекта.