ПРЕС – СЪОБЩЕНИЕ 29.03.2023

Приключиха строително-монтажните дейности по проект на ВиК-Ямбол

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол успешно приключи всички строителни дейности по проект BG16M1OP002-1.016-0003 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“, финансиран от Европейския съюз по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

В рамките на изпълнявания проект се реализираха следните инфраструктурни обекти:

  • „Нов външен водопровод от ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“ – Ямбол“

Трасето на новоизградения водопровод е с дължина над 6 километра и е изпълнено с тръби от сферографитен чугун, които се отличават с висок експлоатационен срок. Чрез новоизграденото съоръжение се променя изцяло схемата на водоподаване, при която изключително амортизирания довеждащ водопровод от ПС „Кабиле“ до напорен резервоар „Кайнашки баир“ престава да се използва, а резервоарът на „Кайнашки баир“ започва да действа като контрарезервоар. Чрез реализацията на тази инвестиционна мярка добитата вода от кладенците по новия водопровод постъпва без припомпване в ПС „Ормана“, което спестява разходи за ел.енергия на ВиК дружеството, както и намалява значително загубите на вода.

  • „Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Ямбол“

В резултат от изпълнение на обекта е реконструирана, изградена и въведена в експлоатация 4,787 км канализационна мрежа, в т. ч. 785 метра канализационни тласкатели; реконструирана е КПС „Биков мост“ с необходимото оборудване; изградено е ново КПС „Христо Ботев“ с необходимото оборудване, както и  3 бр. дъждопреливници.

Реконструирана е 13,433 км вътрешна водопроводна мрежа, в т.ч. СВО, 4 бр. шахти с регулатори на налягане; шахта с ултразвуков разходомер и регулатор на налягане; 27 бр. датчици за налягане и 2 бр. точки за измерване на водно количество и налягане.

Надградена е съществуващата SCADA на ВиК-оператора.

  • „Реконструкция на външен водопровод „Воден-Елхово“

Подменен е участък с дължина над 11 км от съществуващия стоманен водопровод от напорен резервоар – с. Златиница до напорен резервоар – гр. Елхово“  с нови тръби от полиетилен с висока плътност, с диаметър DN315; DN280 и DN250, реконструирани са 24 шахти и са изградени 2 бр. монолитни стоманобетонни шахти, монтирани са два регулатора за налягане, инсталирана е апаратура за следене в реално време на подаваните водните количества.

  • „Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Елхово“

В резултат от изпълнение на обекта е реконструирана, изградена и въведена в експлоатация – 3,090 км канализационна мрежа, в т.ч. СКО и улични оттоци и е реконструирана 3,275 км вътрешна водопроводна мрежа, в т.ч. СВО.

В резултат от цялостното приключване на строителните дейности по проекта се подобри значително качеството на питейното водоснабдяване за жителите на водоснабдителна система Ямбол и град Елхово. Почувства се осезаемо намаляване на възникналите аварии по водоснабдителната инфраструктура и се създадоха реални предпоставки за повишаване ефективността на услугите, предоставяни от ВиК-оператора в агломерации Ямбол и Елхово. Следствие на изградената и реконструирана канализационна мрежа по проекта се осигури екологосъобразно и икономически ефективно функциониране на ВиК системите, съобразно ангажиментите на страната по директивата за пречистване на градските отпадъчни води.

Проект BG16M1OP002-1.016-0003 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“ е първият проект, който ВиК дружеството изпълнява в качеството си на директен бенефициент по оперативна програма „Околна среда 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. ВиК операторът положи максимални усилия мероприятията по проекта да бъдат навременно и успешно реализирани. Всички строителни обекти имат издадено разрешение за ползване и са в нормална експлоатация.