ПРЕС – СЪОБЩЕНИЕ 30.06.2023

30,06,2023

Водният европейски проект на ВиК-Ямбол е в своя заключителен етап

След като в края на миналата година „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол успешно приключи всички строителни дейности по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“, в момента се наблюдават, анализират и оценят резултатите от неговото реализиране.

В рамките на проекта се изпълниха следните инфраструктурни обекти:

  • „Нов външен водопровод от ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“ – Ямбол“;
  •  „Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Ямбол“;
  •  „Реконструкция на външен водопровод „Воден-Елхово“;
  •  „Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Елхово“.

След окончателното приключване на строителните дейности по проекта се подобри качеството на питейното водоснабдяване за жителите на водоснабдителна система Ямбол и град Елхово. Констатира се значително намаляване на възникналите аварии по водоснабдителната инфраструктура, с което се повиши ефективността на услугите, предоставяни от ВиК-оператора в агломерации Ямбол и Елхово. Въведената в експлоатация изградена и реконструирана канализационна мрежа по проекта осигури екологосъобразно и икономически ефективно функциониране на ВиК системите, в унисон с ангажиментите на страната по европейската директива за пречистване на отпадъчните води.

Проект BG16M1OP002-1.016-0003 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“ е първият проект, който ВиК дружеството изпълнява в качеството си на директен бенефициент по оперативна програма „Околна среда 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. ВиК операторът пръв от всички 13 бенефициента водни оператори в Република България по тази оперативна програма приключи физическите дейности на 100%. Финансовото изпълнение на проекта е на 90%. В момента аналитичните специалисти на дружеството наблюдават стриктно параметрите на ВиК системите, с оглед определяне на индикаторите по проекта и докладване пред финансиращата институция.