ПРЕС – СЪОБЩЕНИЕ 04.09.2023

С ЦЕРЕМОНИЯ „РЯЗАНЕ НА ЛЕНТА“ ЩЕ ПРИКЛЮЧАТ ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД – ЯМБОЛС официална церемония „Рязане на лента“ ще бъде отбелязано ефективното завършване на инвестиционните дейности по проект BG16M1OP002-1.016-0003 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“, финансиран по приоритетна ос „Води“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“.

Събитието ще се състои на 14 септември 2023 г. от 11.00 часа в гр. Ямбол, ул. „Генерал Владимир Заимов“, на входа на лесопарк „Боровец“, където се намират основни съоръжения от водоснабдителната система на областния град и реконструирани като част от обект „Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Ямбол“, който е последния завършен строеж от общо четири, финансирани по проекта. В лесопарк „Боровец“ е разположен и главния напорен резервоар, до който достига добитата вода от помпени станции „Кабиле“ и „Ормана“ и от който се разпределя питейната вода за населените места от цялата водоснабдителна система Ямбол, включваща гр. Ямбол, с. Кукорево, с. Веселиново и с. Стара река.В рамките на проекта успешно се реализираха и въведоха в експлоатация следните ВиК инфраструктурни обекти:
1. Нов външен водопровод от ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“ – Ямбол“;
2. Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Ямбол;
3. Реконструкция на външен водопровод „Воден-Елхово“ в участък от с. Златиница до напорен резервоар – гр. Елхово“;
4. Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Елхово.

В резултат от приключване на проекта, потребителите от агломерации Ямбол и Елхово ще се възползват от по-качествени ВиК услуги, в следствие на:­
– Реконструирани и изградени довеждащи водопроводи – общо над 17,700 км; ­
– Реконструирана и изградена вътрешна водопроводна мрежа – общо над 16,700 км;
– Реконструирана и изградена вътрешна канализационна мрежа – общо над 7,800 км;
– Реконструирана КПС „Биков мост“ с необходимо оборудване;­
– Изградена нова КПС „Христо Ботев“ с необходимо оборудване.
Въведената в експлоатация водопроводна и канализационна мрежа по проекта осигурява екологосъобразно и икономически ефективно функциониране на ВиК системите, в съответствие с ангажиментите на страната по европейските директиви.

Проект BG16M1OP002-1.016-0003 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“ е първият проект, който ВиК дружеството, изпълни в качеството си на директен бенефициент по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд. Ямболският ВиК оператор е първият от всички 14 ВиК оператора – бенефициенти по процедура BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“, който изцяло приключи строителните дейности по проекта. Към момента финансовото изпълнение на проекта е над 90%. Срокът за цялостното изпълнение на всички дейностите по проекта е до средата на октомври 2023 година.
Покана за официалната церемония