ПРЕС – СЪОБЩЕНИЕ 14.09.2023

ПРОВЕДЕНА ЦЕРЕМОНИЯ РЯЗАНЕ НА ЛЕНТА

 ПО ПРОЕКТА НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООДЯМБОЛ

С официална церемония „Рязане на лента“ беше отбелязано ефективното завършване на строителните дейности по проект BG16M1OP002-1.016-0003 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“, финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“.

Събитието се проведе на 14 септември 2023 г. от 11 часа на строителната площадка на обект „Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Ямбол“, който е най-големият и последният завършен строеж от общо четири, финансирани по проекта.

Официални гости на церемонията бяха г-жа Биляна Кавалджиева – Областен управител и Председател на Асоциация по ВиК – Ямбол, г-н Николай Костадинов – Зам. областен управител, г-н Валентин Ревански – Кмет на Община Ямбол, г-жа Ирена Георгиева – Изпълнителен директор на „Български ВиК Холдинг“ЕАД, г-н Цветан Съйков – Управител на ВиК-Ямбол, г-жа Цветелина Димитрова, г-н Благой Козарев и г-н Васил Василев – представители на Изпълнителя на обекта Обединение „Водна инфраструктура Ямбол“ ДЗЗД и г-жа Николинка Рашкова – представител на строителния надзор ДЗЗД „Микс-консулт“.

Поздравителен адрес беше получен от г-жа Галина Симеонова – Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

Чрез проекта се реализираха и въведоха в експлоатация следните ВиК инфраструктурни обекти:

1. Нов външен водопровод от ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“ – Ямбол“

Трасето на новоизградения водопровод е с дължина над 6 километра и се изпълнени с тръби от сферографитен чугун, които се отличават с висок експлоатационен срок. Чрез новоизграденото съоръжение се промени изцяло схемата на водоподаване, при която изключително амортизирания довеждащ водопровод от ПС „Кабиле“ до напорен резервоар „Кайнашки баир“ престана да се използва, а резервоарът на „Кайнашки баир“ започна да действа като контрарезервоар. Чрез реализацията на тази инвестиционна мярка добитата вода от кладенците по новия водопровод постъпват без припомпване в ПС „Ормана“, което спестява разходи за ел.енергия на ВиК дружеството, както и намалява значително загубите на вода.

2. Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Ямбол

В резултат от изпълнение на обекта е реконструирана, изградена и въведена в експлоатация 5,150 км канализационна мрежа, в т. ч. 810 метра канализационни тласкатели, реконструирана е КПС за отпадъчни води „Биков мост“ с необходимото оборудване, изградено е нова КПС за отпадъчни води „Христо Ботев“ с необходимото оборудване, както и 3 бр. дъждопреливници.

Реконструирана е 13,433 км вътрешна водопроводна мрежа, в т.ч. СВО, 4 бр. шахти с регулатори на налягане; шахта с ултразвуков разходомер и регулатор на налягане; 27 бр. датчици за налягане и 2 бр. точки за измерване на водно количество и налягане.

Надградена е съществуващата SCADA система на ВиК-оператора.

3. Реконструкция на външен водопровод „Воден-Елхово“ в участък от с. Златиница до напорен резервоар – гр. Елхово“

Подменен е участък с дължина над 11 км от съществуващия стоманен водопровод от напорен резервоар – с. Златиница до напорен резервоар – гр. Елхово“  с нови тръби от полиетилен с висока плътност, с диаметър DN 315, DN 280 и DN 250, реконструирани са 24 шахти и са изградени 2 бр. монолитни стоманобетонни шахти, монтирани са два регулатора за налягане, инсталирана е апаратура за следене в реално време на подаваните водните количества.

4. Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Елхово.

В резултат от изпълнение на обекта е реконструирана, изградена и въведена в експлоатация 3,090 км канализационна мрежа и е реконструирана 3,275 км вътрешна водопроводна мрежа в град Елхово.

След окончателното приключване на строителните дейности по проекта се подобри качеството на питейното водоснабдяване за жителите на водоснабдителна система Ямбол и град Елхово. Констатира се значително намаляване на възникналите аварии по водоснабдителната инфраструктура, с което се повиши ефективността на услугите, предоставяни от ВиК-оператора в агломерации Ямбол и Елхово. Въведената в експлоатация изградена и реконструирана канализационна мрежа по проекта осигури екологосъобразно и икономически ефективно функциониране на ВиК системите, в унисон с ангажиментите на страната по европейската директива за пречистване на отпадъчните води.

Изпълняваният от ВиК-Ямбол проект BG16M1OP002-1.016-0003 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“ е първият от всички 14 проекта по процедура BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“, който изцяло приключи успешно всички инвестиционни дейности. Проектът е на обща стойност 33 млн. лв., а към момента финансовото изпълнение е над 90%. Срокът за цялостното изпълнение на всички дейности по проекта е до средата на октомври 2023 година, след което предстои окончателното отчитане на проекта пред финансиращата програма.