ПРОВЕДЕНА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

ЗА ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТА НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД – ЯМБОЛ

 ЗА ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТА НА

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД – ЯМБОЛ

Със заключителна пресконференция беше отбелязано успешното приключване и отчитане на резултатите по проект BG16M1OP002-1.016-0003 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол, финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ по приоритетна ос „Води“.

Събитието се проведе на 10 октомври 2023 г. от 14 часа в Конферентната зала на хотел „Диана палас“ в гр. Ямбол, ул. „Иван Вазов“№2. Официални гости на пресконференцията бяха г-жа Биляна Кавалджиева – Областен управител и Председател на Асоциация по ВиК – Ямбол,  г-н Николай Костадинов – Заместник Областен управител, г-н Цветан Съйков – Управител на ВиК-Ямбол, г-жа Николинка Рашкова – представител на строителния надзор, инж. Валентин Курдов и инж. Стоян Пенев – представители на Изпълнителите на СМР.

Чрез проекта успешно се реализираха и въведоха в експлоатация следните ВиК инфраструктурни обекти:

1. Нов външен водопровод от ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“ с дължина 6,5 км, изграден с тръби от сферографитен чугун, който е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване №ДК-07-Я-6/27.01.2023г.

2. Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Ямбол, който е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване №ДК-07-Я-25/ 22.03.2023г.

3. Реконструкция на 11 км външен водопровод „Воден-Елхово“ в участъка от с. Златиница до напорен резервоар – гр. Елхово, който е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване №ДК-07-Я-21/06.08.2021г.

4. Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Елхово, който е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване №ДК-07-Я-54/19.08.2022г.

В резултат от приключване на проекта, потребителите от агломерации Ямбол и Елхово получават по-качествени ВиК услуги, в следствие на:

­           Реконструирани и изградени довеждащи водопроводи – общо над 17,700 км;

­           Реконструирана и изградена вътрешна водопроводна мрежа – общо над 16,700 км;

­           Реконструирана и изградена вътрешна канализационна мрежа – общо над 7,800 км;

­           Реконструирана КПС „Биков мост“ с необходимо оборудване;

­           Изградена нова КПС „Христо Ботев“ с необходимо оборудване.

Въведената в експлоатация водопроводна и канализационна мрежа по проекта осигурява екологосъобразно и икономически ефективно функциониране на ВиК системите, в съответствие с ангажиментите на страната по европейските директиви.

Изпълненият от ВиК-Ямбол проект BG16M1OP002-1.016-0003 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“ е първият от всички 14 проекта по процедура BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“, който изцяло приключи успешно всички дейности. Срокът за окончателното отчитане на проекта пред финансиращата програма със срок до 12.03.2024 г.