Покана за представяне на оферти за избор на външни членове на одитен комитет на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД, гр. Ямбол

На основание чл. 107, ал. 1 от Закона за независимия финансов одит и Заповед № 196/09.11.2020г. на управителя „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Ямбол обявява

Процедура за определяне на трима външни членове на Одитен комитет

 1. Изискванията към кандидатите, предвидени в чл. 107, ал. 3 и ал. 4 от Закона за независимия финансов одит, са (ЗНФО):
 • образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“;
 • опит: най-малко пет години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит;
 • други: да са независими от предприятието, съгласно чл.107, ал.4 ЗНФО.
 1. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в процедурата за подбор са:
 • писмено заявление по образец, за участие в процедура за подбор на външни членове за създаване на одитен комитет на ВиК ЕООД гр. Ямбол;
 • подробна професионална автобиография;
 • копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен (документите, издадени в чужбина, следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2000 г., обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г., поел. изм. и доп., бр. 86 от 2017 г.), за допълнителни квалификации и за правоспособност;
 • копия на документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина и др.);
 • копия на сертификати, удостоверения, дипломи и др. за допълнителна квалификация в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит(ако притежават такива);
 • Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 107, ал.4, т. 1, т.2, т.З и т.4 от ЗНФО;
 1. Място и срок за подаване на документи

Документите се подават лично или чрез упълномощено лице в деловодството на ВиК ЕООД , Ямбол всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа, в периода от 10.11.2023 г. до 17.11.2023 г. на адрес: гр. Ямбол, ул. „Д-р Петър Брънеков“ № 20 в запечатан плик с надпис: „До комисията за избор на член на одитния комитет към ВиК ЕООД, гр. Ямбол“

Подборът ще се проведе въз основа на:
– преглед на представените от кандидатите необходими документи;

Образци на документи за изтегляне: