29.03.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

ул.“Недялко Месечков“ № 29

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Овчи кладенец

с.Тенево

с.Веселиново

РАЙОН ЕЛХОВО:

с.Кирилово

с.Изгрев ПС

с.Бояново ПС

гр.Елхово, ул.“Търговска“№69 – канализация

с.Лесово

РАЙОН БОЛЯРОВО:

с.Мамарчево

РАЙОН СТРАЛДЖА:

с.Джинот