Покана за представяне на оферти за избор на външни членове на одитен комитет на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД, гр. Ямбол

На основание чл. 107, ал. 1 от Закона за независимия финансов одит и Заповед № 196/09.11.2020г. на управителя „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Ямбол обявява Процедура за определяне на трима външни …