ВиК Ямбол отбеляза Световния ден на водата 22-ри март с конкурс за детска рисунка

ПРОЕКТ ПО OПОС
  • 01.03.2024г.

  • РАЙОН ЯМБОЛ: гр.Ямбол, ул.“Матвей Вълев“ РАЙОН ТУНДЖА: с.Роза с.Хаджидимитрово група „Бакаджик“ с.Ханово РАЙОН ЕЛХОВО: с.Добрич с.Пчела РАЙОН СТРАЛДЖА: с.Иречеково
  • ВАЖНО!

  • На 29.02.2024г. поради авария на спирателен кран на ПС група“ Бакаджик“ е възможно да бъде нарушено водоподаване на следните населени места: с.Калчево с.Козарево връх „Бакаджик“ с.Победа с.Челник с.Сламино с.Каравелово с.Тамарино с.Войника ...
  • 29.02.2024г.

  • РАЙОН ТУНДЖА: с.Хаджидимитрово с.Дражево с.Болярско с.Козарево ПС с.Скалица РАЙОН ЕЛХОВО: с.Малък манастир с.Малко Кирилово ПС РАЙОН СТРАЛДЖА: гр.Стралджа, ул.“Г.С.Раковски“
  • 28.02.2024г.

  • РАЙОН ЯМБОЛ: гр.Ямбол, ул.“Професор Нойков“№59 гр.Ямбол, ул.“Бяло море“ РАЙОН ТУНДЖА: с.Дражево с.Хаджидимитрово с.Роза с.Окоп с.Калчево РАЙОН ЕЛХОВО: с.Добрич РАЙОН БОЛЯРОВО: с.Дъбово ПС РАЙОН СТРАЛДЖА: гр.Стралджа, ул“Дружба“
  • 27.02.2024г.

  • РАЙОН ЯМБОЛ: гр.Ямбол, ул.“Матвей Вълев“ гр.Ямбол, ул.“Крали Марко“№120- канализационна мрежа РАЙОН ТУНДЖА: с.Завой с.Дражево с.Маломир с.Козарево- напорен водопровод група“Бакаджик“ РАЙОН ЕЛХОВО: гр.Елхово, Фуражен завод с.Кирилово с.Раздел ПС РАЙОН СТРАЛДЖА: с.Иречеково

Изграждане на нов чугунен водопровод от ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“-обща дължина 6546 метра; в т.ч. 6171 m с диаметър DN500 чугун; 193 m с диаметър DN300 чугун и 182 m с диаметър DN250 чугун.

Подмяна на част от вътрешната водопроводна мрежа с обща дължина 12 781м, DN75-315, PE100RC, и 390бр. сградни водопроводни отклонения в гр.Ямбол.

Изграждане и подмяна на канализационна мрежа с обща дължина 4925м, DN300-1200, РР, в гр.Ямбол.

Реконструкция на външен водопровод „Воден-Елхово“ в участък от с.Златиница до НР гр. Елхово.

Подмяна на част от вътрешната водопроводна мрежа с обща дължина 3208м, DN90, PE100RC, и 234бр. сградни водопроводни отклонения в гр.Елхово.

Изграждане и подмяна на канализационна мрежа с обща дължина 3063м, DN300-1200, РР, и 117бр. сградни канализационни отклонения в гр.Елхово.

За ВиК Ямбол

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Ямбол

е дружество със 100% държавно участие, с предмет на дейност поддържане и експлоатация на водоснабдителните и канализационните системи в населените места, разположени на територията на област с административен център град Ямбол, включващ общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово с обща площ 3 402.09 km2.
     Обслужвано население: 116 486 жители в 5 общини – Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово.
     Брой обслужвани населени места: 110
     Брой водоизточници: 211, от които 197 бр. помпажни и 14 бр. гравитачни
     Язовири: 0
     Обслужвана територия: 3 336 кв. км.
     Обща дължина на водоснабдителните системи на ВиК оператора: 1785 км.
     Обща дължина на канализационните системи на ВиК оператора: 235 км.
     Пречиствателни станции за ПСОВ и ПСПВ към ВиК оператора:
          "ВиК“ ЕООД – Ямбол обслужва 3 пречиствателни станции за отпадъчни води – ПСОВ Ямбол, ПСОВ Елхово и ПСОВ Тенево,