Мониторингова програма за 2024г

Дружеството има утвърдена от РЗИ- гр. Ямбол Мониторингова програма за 2024г.

Настоящата програма за мониторинг на качествата на питейната вода, подавана от „ВиК“ ЕООД- гр. Ямбол е разработена за планиране и прилагане на всички необходими мерки за осигуряване снабдяването на населението с безопасна и чиста питейна вода, съгласно изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2001г за качеството на водата, предназначена за питейно- битови цели.

Изпълнението на Програмата ще осигури ефективен контрол върху качествата на питейната вода подавана от „ВиК“ ЕООД- гр. Ямбол при активно сътрудничество между водоснабдителната организация и РЗИ- гр. Ямбол за осигуряване на безопасна и чиста питейна вода.

  1. Цел на Програмата

Целта на Програмата е да създаде условия за всеобхватен, равномерен и ефективен контрол на показателите за питейни води заложени в Наредба № 9 от 16.03.2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно- битови цели.

 Програмата се основава на резултати от извършени в предходни години анализи на качеството  на питейните води и направените заключения от акредитирани лаборатории  за годност на водата за питейни цели.

 Осъществения до момента постоянен и периодичен мониторинг на подаваната от дружеството вода, показва стабилно състояние на качествата на водата и съответствие на голяма част от показателите за контрол, предвидени в нормативните документи.

  1. Обхват на Програмата

В обхвата на Програмата попадат всички водоизточници на територията на област Ямбол, обслужвани от „ВиК“ ЕООД- гр. Ямбол.

  1. Пунктове и честота на вземане на проби

Пунктовете за вземане на проби от зоните на водоснабдяване са неразделна част от Програмата и са съгласувани с РЗИ-гр. Ямбол. В районите, водоснабдявани от различни резервоари, ще се извършва пробонабиране най- малко от 2 пункта.

За определяне на минималната честота за вземане на проби ще бъдат използвани актуални данни от служба ГРАО за област Ямбол, за броя на постоянно живущото население, свързано с потреблението на питейна вода от водоснабдителната организация.

Мониторинга за 2024г ще се извършва по показатели по Прил. №1, разпределени в табл. А1, Б, В, Г1, Г2 , честотата за вземане на проби се определя съгласно прил. №2 част Б, табл. Б1 в съответствие с раздел IV Мониторинг от Наредба №9 от 16.03.2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно- битови цели.

За 2024г. на периодичен мониторинг без отпадане на показатели подлежат 61 водоснабдителни системи. 5 водоснабдителни системи попападат в зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода под 10 м3/ ден и периодичния мониторинг ще се извърши съгласно  прил. 2, част. Б, табл. Б1 от Наредба № 9 от 16.03.2001г за качеството на водата, предназначена за питейно- битови цели.