Обобщен годишен доклад за качеството на водата, предназначена за питейно- битови цели за област Ямбол

Дружеството поддържа и експлоатира водоснабдителните системи на 110 населени места и общ брой население за област Ямбол- 107962 жители информация взета от официалния сайт към Министерството на регионалното развитие и благоустройство, главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване- ГРАО“ към 15.12.2023г. За обеззаразяване на питейната вода в област Ямбол се използват хлораторни апарати за хлор/газ- 4 броя(гр. Ямбол, гр. Елхово, гр. Стралджа, с. Окоп) и в 25 пункта са монтирани дозаторни помпи за разтвор на натриев хипохлорит.

За периода януари- декември 2023г са направени 281 броя проби по физико-химични показатели, 268 броя проби по микробиологични показатели и 33 броя проби по радиологични показатели.

Броят на извършените анализи по физико- химични показатели е 494 бр., 2082 бр. анализи по показатели с индикаторно значение, 401 бр. анализи по микробиологични показатели и 35 бр. анализи по радиологични показатели.

За 2023г в големите зони на водоснабдяване(група „Ямбол“ и група „Воден- Елхово- Голямо Шарково) е достигната стандартност в качеството на питейната вода 100%, а в малките зони на водоснабдяване стандартността в качеството на питейната вода е както следва:

  • 96,67% по показатели с индикаторно значение
  • 98,81% по микробиологични покзатели
  • 90,57% по физико- химични показатели
  • 57,14% по радиологични показатели

Водата разпределяна в мрежата на „ВиК“ Дружеството е със съдържание на нитрати от 50-70 mg/l – 1,17%, съдържанието на нитрати от 70-90 mg/l – 2,77% и само 0,49%  на нитрати от 90-166 mg/l- (селата: Овчи кладенец, Скалица и Първенец). Водата с наднормени стойности на показатели като се изключи показател „нитрати“ е приблизително 1%. На база тези данни става ясно, че само 5,43% от разпределяната във „ВиК“ мрежата вода  не отговаря на МДС заложени в Наредба №9 от 16.03.2001г за качеството на водата, предназначена за питейно- битови цели, а 94,57% от водата в област Ямбол отговаря на изискванията заложени в Наредба №9 от 16.03.2001г за качеството на водата, предназначена за питейно- битови цели.

Показателят „остатъчен свободен хлор“- е показател определящ частта от добавеният хлор за пречистване, която е свободна да деактивира болестотворните микроорганизми и служи за непрекъсната дезинфекция. Количеството на свободен хлор в питейната вода е такова, че да осигури ефективна дезинфекция на водата от една страна и от друга страна да не превишава прага от 0,40 mg/l. Хлорът е биоцид, който унищожава микрофлората във водата, а също така в някои случаи въздейства благоприятно и на други показатели като цвят и мътност. Изключително важно е питейната вода да бъде обеззаразена и да не съдържа болестотворни микроорганизми, които причиняват стомашно- чревни инфекции и др. заболявания. Напълно нормално е и в съответствие с препоръките на Световната здравна организация след проведена дезинфекция да остане малко количество „свободен хлор“ във водата при крана на крайния потребител. Така се гарантира предотвратяването развитието на вредни бактерии в цялата водоснабдителна мрежа.