ОБСЛУЖВАНИ РАЙОНИ

Експлоатационен район Ямбол
В този район работят 171 човека, които обслужват седемдесет хилядното население на град Ямбол.
Градът се намира в равнина област, разположен на двата бряга на река Тунджа. Водата се добива
изключително по помпажен път. В района няма работещи на половин работен ден.
Експлоатационен район Тунджа – Изток
Обособен е от 23 села. В района работят 35 човека, от който шест души на половин работен ден /4
часа/. Това се налага поради намалелия брой на абонатите по селата. Водата се добива изключително
по помпажен път, с изключение на едно от селата – Робово, където подаването на вода става
гравитачно.
Експлоатационен район Тунджа – Запад
Обособен е от 23 села. В района работят 34 човека, 8 от които на половин работен ден /4 часа/.
Районът е равнинен и само в едно от селата – Бояджик водата се добива по гравитачен път.
Експлоатационен район Стралджа
Районът включва гр. Стралджа и 22 села. Релефът в него е леко хълмист, поради което тук се
увеличава делът на водата, добивана по гравитачен път. В района работят 39 човека, 7 от които на
половин работен ден /4 часа/.
Експлоатационен район Елхово
Този район включва град Елхово и 21 села. Голяма част от селата се намират в подножието на
Странджа планина, затова тук преобладава гравитачното добиване на вода. В района работят 57
човека, 13 от които на половин работен ден /4 часа/.
Експлоатационен район Болярово
Районът включва гр. Болярово и 20 села. Цялата община Болярово се намира в района на
Странджа планина и затова в по – голямата част от селата водата се добива по гравитачен път. В района
работят 30 човека, 12 от които на половин работен ден /4 часа/. Това се налага поради обезлюдяването
на селата и намалелия брой на абонатите.